Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Śmieciowa rewolucja - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Śmieciowa rewolucja
18-01-2013 17:21   redakcja, Związek Międzygminny GOAP
Od lipca gminy, w tym Miasto Poznań przejmą pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.

W dotychczasowym systemie właściciele posesji sami wybierali odbiorców odpadów - zwykle oferujących najniższą cenę - i nie interesowali się kwestiami ich dalszego zagospodarowania. Tymczasem odpadów ciągle przybywa. Rosną też wymagania związane z ich zagospodarowaniem. Normy unijne zobowiązują gminy do osiągnięcia już od tego roku określonych poziomów odzysku i recyklingu. Jeśli tego nie zrobią grożą im surowe kary finansowe. Odpadów nie można w nieskończoność kierować na składowiska, gdyż w hierarchii przetwarzania odpadów jest to najgorsza metoda ich zagospodarowania. Trzeba więc budować sortownie i spalarnie, doskonalić systemy ich zbierania i segregowania, a także rekultywować tereny obecnych składowisk, gdyż zagrażają one środowisku.

Do tej pory było taniej...
Tak dowodzi wielu mieszkańców. W dotychczasowym systemie opłaty były zróżnicowane. Wynikało to często z rachunku ekonomicznego firm odbierających odpady. W niektórych rejonach (np. na terenie spółdzielni mieszkaniowych) stosowano niższe stawki i równoważono je sobie opłatami w innych strefach (np. na osiedlach willowych). Można też było obniżać koszty wywożąc odpady na dzikie składowiska, do żwirowni lub wprost do lasu. Inną formą „oszczędności” były zmiany oznaczenia odpadów. Te niebezpieczne uznawano za zwykłe i kierowano wprost na składowiska. Ten nieszczelny system umożliwiający omijanie wymagań i nie gwarantujący osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu musiał się zmienić.

Jakie zmiany są najważniejsze?
Od 1 lipca 2013 gminy przejmą zarząd nad gospodarowaniem odpadami, wprowadzą nowe zasady naliczania opłat i określą ich stawki, a w przetargach wybiorą firmy odbierające odpady. Mieszkańcy nie będą już podpisywać indywidualnych umów z odbiorcami odpadów, a segregacja śmieci będzie się im opłacać poprzez ponoszenie niższych stawek opłat.

Dlaczego nie gmina, lecz Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ustala stawki opłat?
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała radę gminy do dokonania w drodze uchwały wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności. Samorządy Miasta Poznania oraz 9 sąsiednich gmin, zgodnie z przepisami ustawy, przekazały te uprawnienia utworzonemu Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jego Zgromadzenie, na podstawie Statutu Związku Międzygminnego przyjętego przez rady gmin – uczestników związku, jest więc właściwe do podjęcia uchwał określających metodę oraz stawki opłat. W skład 18-osobowego Zgromadzenia ZM GOAP wchodzą burmistrzowie i wójtowie lub ich zastępcy 9 gmin oraz 9 przedstawicieli miasta Poznania.

Dlaczego zdecydowano się wybrać naliczanie opłat od osoby?
W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca przesądził, że gminy lub utworzony przez nie Związek Międzygminny mogą wybrać tylko jedną z czterech metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na całym swym obszarze. Można je naliczać: od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od zużycia wody oraz od gospodarstwa domowego. Większość samorządów wybiera za podstawę liczbę osób.
Przeprowadzona z pomocą Centrum Ekspertyz Gospodarczych analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, zwana analizą SWOT wszystkich metod wykazała, że dla Poznania oraz 9 gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” optymalne jest naliczanie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Za jej przyjęciem przemawia: uniwersalność, powszechność, obiektywność, adekwatność, realność, wykonalność, szczelność, sprawdzalność i proekologiczność. Jej silną stroną jest także wysoka akceptowalność społeczna, gdyż metoda ta jest prosta i najbardziej zrozumiała.

Jak ustalane są stawki opłat?
Ustawodawca zostawił samorządom dowolność w ich ustalaniu. Określając jednak w ustawie, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługi administracyjnej całego systemu.
Podstawę dla określenia na obszarze Związku Międzygminnego GOAP proponowanych stawek opłat stanowi analiza, która przedstawia w obiektywny sposób dotychczasowe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prognozy na najbliższe lata. Ze zgromadzonych przez nie danych wynika, że szacowany koszt ponoszony przez mieszkańców regionu przypadający na 1 Mg odpadów w 2010 r. kształtował się na poziomie 450 zł w cenach netto, z czego marża firmy wraz z kosztem odbioru i transportu odpadów wyniosły ok. 247 zł, a koszt zagospodarowania odpadów był równy ok. 203 zł za Mg.
Uwzględniając przedstawione koszty oraz liczbę mieszkańców wyliczono, że średnia miesięczna opłata netto za gospodarkę odpadami na 1 mieszkańca Związku Międzygminnego wynosiła w roku 2010 – 12,01 zł, w 2011 – 12,55 zł, w 2012 roku wyniosła 14,18 zł. Na rok 2013 r. jej wielkość prognozuje się na 15,24 zł. Jest to kwota bazowa.
Należy podkreślić, że wzrost kosztów w minionych latach wynikał głównie z inflacji oraz podniesienia opłaty marszałkowskiej. Jedynie te elementy uwzględniono w prognozie na rok 2013. Stanowi ona uśredniony koszt zagospodarowania odpadów w Poznaniu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rzeczywiste koszty ponoszone dotychczas przez niektórych mieszkańców mogą być niższe, ale są też mieszkańcy ponoszący wyższe opłaty. Ponadto część strumienia odpadów „znika”.
W analizie przedstawiono także potencjalny wpływ ryzyk na wyliczoną kwotę bazową. Wzrost cen uzyskanych w przetargach o 10% zwiększy kwotę bazową do 16,77 zł, a o 15% do 17.53 zł. 2% nieściągalnych opłat od mieszkańców zwiększy kwotę bazową do 15,55 zł, a 5% do 16,00 zł.
Natomiast uwzględnienie odpadów nieobjętych statystykami - według szacunków stanowią one ok. 5%, czyli 12.199 Mg - spowoduje podniesienie miesięcznej opłaty do 15,81 zł. W analizie uwzględniono także ludność dotychczas nieobjętą statystykami. Szacuje się, że stanowi ona 3% mieszkańców Związku, czyli 22.251 osób. Ich uwzględnienie wpłynie na obniżenie miesięcznej opłaty netto na 1 mieszkańca do 14,78 zł.
Warto podkreślić, że przedstawiona w analizie firm audytorskich kwota bazowa 15,24 zł nie obejmuje wszystkich ryzyk i potencjalnych kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Między innymi nie ujęto w niej konieczności utworzenia funduszu wsparcia dla potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych czy nieodzownych inwestycji związanych z budową dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jakie stawki opłat są optymalne na obszarze ZM GOAP?
Uwzględniając wyliczoną kwotę bazową oraz pojawienie się w systemie osób dotychczas nieobjętych statystykami zasadne jest ustalenie średniej miesięcznej opłaty za gospodarkę odpadami na 1 mieszkańca Związku Międzygminnego w kwocie 14,75 zł za odpady segregowane oraz 19,50 zł za odpady zmieszane.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczynem liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłat za dany pojemnik. Proponowane stawki są zróżnicowane w zależności od pojemności oraz prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów. Za pojemnik o objętości 0,11 i 0,12 m sześć. stawka wynosi 26,00 zł, a za kontener o pojemności 4,0 m sześć - 357,00 zł. Jeżeli jednak na danej nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłaty będą niższe. Za pojemniki 0,11 i 0,12 m sześć stawka wyniesie 21,00 zł, a za kontener o pojemności 4,0 m sześć – 286,00 zł.

Czy opłaty można obniżyć?
Przyjęte stawki opłat są – jak wynika z przedstawionych analiz - zbliżone do uśrednionej kwoty obecnie ponoszonej przez ogół mieszkańców i umożliwią właściwe funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami. Dalsze obniżenia stawek, choćby o 1 zł, spowodują konieczność wnoszenia przez gminy dopłat. Uwzględniając liczbę mieszkańców Związku, w skali miesięcznej, będzie to kwota ponad 744 tys. zł. Gminy będą ją ponosić proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Czy nowy system obejmie wszystkich mieszkańców?
Właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji, w których określą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dane te będą weryfikowane i kontrolowane. W nowym systemie gospodarowania odpadami, na terenie Związku Międzygminnego, przewiduje się wprowadzenie specjalnego znakowania pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Znakowanie opierać się będzie o czipy i naklejki z kodem paskowym, identyfikującym między innymi właściciela nieruchomości, typ pojemnika i rodzaj zbieranego odpadu. Wprowadzenie elektronicznego znakowania urządzeń do gromadzenia odpadów umożliwi objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem odbioru odpadów oraz uszczelnienie ich strumienia.


Komentarze (0)

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
27

paź

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Dom Bajek - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i opiekunów. Cykl Żywioły. Dla dzieci w wieku 2-5 lat.
- obowiązują zapisy: dom.bajek.poznan@gmail.com

18:30
Łazarz
30. sesja (zdalna) Rady Osiedla Św. Łazarz
► porządek obrad

28

paź

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"In Memoriam - VI łazarski wieczór zaduszkowy

30

paź

10:00
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1
Konkurs Plastyczny Barwami malowane – temat prac „Dyzio marzyciel” - finał

03

lis

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Przez żołądek do kultury: Wietnam" - spotkanie międzykulturowe, realizowane przez wolontariuszy, obcokrajowców mieszkających w Poznaniu

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: