Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Komisja Oświaty Rady Miasta przeciw likwidacji Gimnazjum nr 51.W środę decyzję podejmie Rada Osiedla - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Komisja Oświaty Rady Miasta przeciw likwidacji Gimnazjum nr 51.W środę decyzję podejmie Rada Osiedla
07-01-2013 13:24   Janusz Ludwiczak
Komisja Oświaty Rady Miasta Poznania zaopiniowała negatywnie projekt likwidacji Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej. W środę uchwałę w tej sprawie podejmą Radni Osiedla Św. Łazarz. Za likwidacją szkoły nadal jest prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Temat ten zapewne powróci na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta, podczas której ostatecznie dowiemy się o przyszłości Gimnazjum 51.

Likwidacja Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej była jednym z tematów obrad czwartkowego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Poznania.

Mam wrażenie, że likwidacja Gimnazjum 51 jest to testament poprzednich władz Wydziału Oświaty, które realizuje plan prezydenta. Nasze decyzje by nie likwidować Gimnazjum nr 50 i 54 to były dobre decyzje, co pokazał nabór. Taką samą szanse należy dać Gimnazjum nr 51. Wiemy, że jeżeli tam się nic nie zmieni to szkoła sama padnie - mówił w trakcie posiedzenia Komisji Oświaty radny Marek Sternalski, przewodniczący poznańskiej PO.

Uchwały te nie były jeszcze opiniowane przez samorządy pomocnicze, które do 3 stycznia nie były wstanie ostatecznie zaopiniować projektów uchwał. Bez zaciągnięcia opinii rad osiedli i związków zawodowych nie powinnyśmy podejmować decyzji - zaznaczył Przemysław Alexandrowicz, radny PiS.

Głos zabrała również dyrekcja Gimnazjum nr 6 na Winogradach, która żaliła się, że o posiedzeniu Komisji Oświaty i projekcie likwidacji szkoły została poinformowana trzy godziny przed obradami.

Za likwidacją Gimnazjum nr 51 jest nadal prezydent Ryszard Grobelny.

Rok temu dyskutowaliśmy o podobnej sytuacji - trzech gimnazjach nr 23, 24 i 27 na Ratajach. Gimnazja te możemy pomieścić w dwóch budynkach. Sytuację na Grunwaldzie mamy podobną. Jest tam mały nabór, że dzieci może pomieścić nawet jedno gimnazjum. Sytuacja w przypadku Grunwaldu jest jeszcze trudniejsza. W budynku po liceum nr 8 zostanie otwarty zespół szkół prowadzonych przez kurię, w tym gimnazjum - powiedział Ryszard Grobelny, prezydent Poznania.

Ostatecznie Komisja Oświaty Rady Miasta Poznania zaopiniowała negatywnie projekt likwidacji Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej. Przeciw było 11 radnych, w tym Lidia Dudziak, Wojciech Wośkowiak i Bartosz Zawieja. Radni: Jan Chudobiecki, Joanna Frankiewicz i Michał Tomczak byli obecni, ale nie głosowali.

W zeszłym roku szanse dano Gimnazjum nr 50 i 54, kiedy wdrożono program naprawczy. Taką samą szansą powinno dostać Gimnazjum nr 51. Pozostaje mieć nadzieję, że szkoła wykorzysta szanse, zwiększy nabór i stworzy lepszą ofertę. Myślę, że prezydent nie będzie podejmował próby związanej z wprowadzeniem do porządku obrad sesji Rady Miasta tego projektu uchwały - powiedział Wojciech Wośkowiak, Radny Miasta Poznania.

Dyrektor Wydziału Oświaty powiedział mi na posiedzeniu, że jest to projekt prezydencki. Prezydent zapewne wniesie projekt likwidacji Gimnazjum 51 do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta. Mam nadzieję, że radni z Komisji Oświaty i pozostali będą konsekwentni i zdania nie zmienią - uważa radna Lidia Dudziak.

Zadowolenia z decyzji Komisji Oświaty Rady Miasta nie kryje dyrekcja Gimnazjum nr 51.

Jesteśmy szczęśliwi. Jest to szansa, taka sama jaką dostały w zeszłym roku Gimnazja nr 50 i 54. Jest to uczciwe i sprawiedliwe. Będziemy starali się jak najlepiej spełnić te oczekiwania. Przygotowaliśmy już plan naprawczy - tłumaczy Kamila Hnatyk, dyrektor Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Potockiej.

Uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 podejmie w najbliższą środę Rada Osiedla Św. Łazarz.


W dniu 2 stycznia Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz przygotował odpowiedź na projekt uchwały dot. likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Potockiej.

Rada Osiedla Św. Łazarz w dniu 28 grudnia 2012 r. otrzymała projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu z prośbą o jej zaopiniowanie. Rada Osiedla udziela odpowiedzi na pisma w terminie 30 dni od ich otrzymania. Ze względu na ważność sprawy zwołano posiedzenie Rady Osiedla na dzień 9 stycznia br. w celu wypracowania stanowiska Rady.
Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania w dniu 21 grudnia skierował do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady m. Poznania prośbę o umieszczenie w porządku obrad posiedzenia komisji w dniu 3.01.2013 punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania nie poinformował o tym fakcie Rady Osiedla i w związku z powyższym nie mógł otrzymać opinii Rady w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie ze Statutem m. Poznania - Uchwała NR LXXX/1202/V/2010 Rady m. POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r.
§ 8
1. Realizując cel określony w § 7, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:
1) swoich organów;
2) osiedli;
3) miejskich jednostek organizacyjnych;
§ 40
1. W sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwała Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz.4278) Osiedle realizuje swoje zadania m. in. poprzez:
• „występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla” oraz„wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta”.

Ponadto ZARZĄDZENIE NR 26/2011/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 9 czerwca 2011r. reguluje zasady współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami.
§ 2
1. Wydziały oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, w ramach swoich właściwości, zobowiązani są do podejmowania działań umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań wynikających ze Statutu Miasta Poznania, statutów poszczególnych osiedli i innych obowiązujących uregulowań prawnych, w szczególności do:
1) zasięgania opinii osiedli w sprawach wynikających ze statutów osiedli;
2) informowania osiedli o istotnych sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;
3) ustosunkowywania się do opinii i wniosków zgłaszanych przez osiedla w sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;

Wydział Oświaty m. Poznania przygotowując projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu nie zachował wyżej wymienionych procedur.

Zarząd Osiedla Św. Łazarz na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2013 roku podjął Uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Proponujemy wprowadzenie w szkole programu naprawczego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014.

UZASADNIENIE.
1 .Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu spowoduje sytuację, w której tzw. Dolny Łazarz pozbawiony zostanie jedynego gimnazjum na tym terenie. Przypominamy, że na terenie Dolnego Łazarza działają dwie szkoły podstawowe. Wg danych Wydziału Organizacyjnego m. Poznania na tym terenie zamieszkuje około 8000 mieszkańców. W ostatnim okresie wybudowano szereg nowych budynków na tym terenie co skutkować będzie zwiększeniem ilości mieszkańców.
2. Zgodnie z kryteriami oceny gimnazjów przyjętymi przez Wydział Oświaty Gimnazjum nr 51 znalazło się w grupie 10 najsłabszych.
- Niezrozumiałe jest dla Zarządu Rady Osiedla wybranie tej placówki do likwidacji, chociaż inne gimnazja zostały niżej sklasyfikowane,
- Gimnazjum nie otrzymało propozycji wsparcia i przygotowania programu naprawczego.
3. Z materiałów otrzymanych z Wydziału Oświaty wynika między innymi, że nieprecyzyjne, niespójne są zasady tworzenia Oddziałów w gimnazjach np.
G50 94 uczniów 4 Oddziały / 23,5/
G51 52 uczniów 2 Oddziały / 26/
G53 53 uczniów 2 Oddziały / 26,5/
G55 57 uczniów 3 Oddziały /19/
G58 126 uczniów 4 Oddziały /31,5/
Oddziały/ klasy mogą być 19 lub 32 osobowe co skutkuje różnymi ilościami oddziałów.
4. W roku 2012 nastąpiła zmiana granic obwodów gimnazjalnych na Łazarzu. Zwiększył się obwód Gimnazjum nr 33 i 53, obwód Gimnazjum nr 51 uległ zmniejszeniu. Decyzje zmian granic obwodów w konsekwencji spowodowały zmniejszenie lub zwiększenie naboru uczniów.
Z materiału otrzymanego z Wydziału Oświaty wynika, że zmiana granic obwodu Gimnazjum nr 51 nastąpiła na wniosek Radnych. Rada Osiedla Św. Łazarz nie wnosiła propozycji wprowadzenia zmian granic obwodu G51 i nie otrzymała do zaopiniowania żadnego projektu zmniejszenia obwodu Gimnazjum nr 51.
5. Z uzasadnienia do uchwały wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 wynika, że niskie jest wykorzystanie obiektu /44%/. Wydział Oświaty planuje po likwidacji gimnazjum, umieszczenie w budynku przedszkoli mieszczących się w budynkach nie należących do Miasta. Rozwiązanie to można jednak zrealizować nawet bez likwidacji gimnazjum, poprzez wydzielenie jednego skrzydła budynku – na parterze, specjalnie na ten cel.


R E K L A M A

Komentarze (2)

09-01-2013 13:45:34
JS
W zamyśle twórców ustawy chodziło o oddzielenie dzieci od młodzieży w tzw. trudnym wieku. A wyszło jak zawsze :) Czyli bezsensownie.
09-01-2013 13:28:35
hibernatek
Ktoś mi może wytłumaczyć dlaczemu powstały gimnazja w miejsce 8-letnich podstawówek? Uczciwe info proszę bo serio pytam. Ps. I bez bez pseudointelektualnego bełkotu poproszę.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
21

wrz

do 22-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Common Future - Kongres Odbudowy Ukrainy

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Uroczysta inauguracja sezonu kulturalno-oświatowego 2023/2024 na Łazarzu

23

wrz

do 24-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi mieszkań i domów

27

wrz

do 29-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi Polagra
Master Baker - konkurs wypieku chleba i bułek
"Taropak" - Miedzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania

16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze dla dzieci i rodziców/dziadków
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com - liczba miejsc ograniczona

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: